Doplnkové metódy liečby neplodnosti na klinikách ISCARE

  • Predĺžená kultivácia embryí
  • Time-lapse embryo monitoring
  • Asistovaný hatching
  • Separačné metódy spermií

Predĺžená kultivácia embryí

Pri prirodzenom počatí dochádza k oplodneniu vajíčka vo vajíčkovode. Následne embryo putuje do dutiny maternice, pričom táto cesta mu trvá asi 6 dní. Pri asistovanej reprodukcii formou IVF sa embryo vkladá už priamo do maternice, pričom predĺženou kultiváciou docielime, že ho vkladáme do dutiny maternice v rovnakom čase, v akom by sa tam dostalo pri spontánnom počatí. Vďaka tomu má vytvorené lepšie podmienky na uhniezdenie, čo zvyšuje pravdepodobnosť úspešnosti cyklu.

Pri väčšom počte embryí umožňuje navyše výber najkvalitnejšej blastocysty a selekciu embryí, ktoré sa prestanú počas kultivácie vyvíjať z dôvodu rôznych porúch. Vďaka pravidelnému sledovaniu navyše získame viac informácii o priebehu ich vývinu. Predĺžená kultivácia tak poskytuje výhody pre väčšinu párov.

Time-lapse embryo monitoring

Time-lapse monitoring sa používa pri predĺženej kultivácii embryí a na rozdiel od nej umožňuje sledovať kvalitu embryí od oplodnenia až po štádium blastocysty oveľa podrobnejšie. Každé embryo je totižto snímané kamerou samostatne v pravidelnom intervale 5 minút. To umožňuje podrobne analyzovať priebeh vývinu a úspešnejšie odhaliť prípadné anomálie pri delení. Vďaka tomu je možné na embryotransfer alebo mrazenie vyselektovať tie najvhodnejšie embryá, čo pomáha zvýšiť pravdepodobnosť úspešného cyklu.

Ďalšou výhodou oproti klasickej predĺženej kultivácii je aj to, že každá pacientka má svoju vlastnú komôrku, ktorá je riadená nezávisle. Spolu s tým, že sa embryá vďaka kamere nemusia pre kontrolu v určené dni vyberať von, to pomáha lepšie udržať optimálne podmienky pre ich vývin.

Asistovaný hatching

Embryo sa do určitej veľkosti vyvíja chránené pod obalom pôvodného vajíčka. Ak má dôjsť k otehotneniu, musí embryo po prenose do maternice tento obal opustiť. V niektorých prípadoch, keď je obal príliš pevný, tak nemusí vedieť urobiť včas. Takýto obal býva o niečo hrubší a tak potrebu asistovaného hatchingu vedia indikovať embryológovia, avšak vždy je možné ho urobiť aj preventívne. Podstatou tohto výkonu je vytvorenie malého otvoru v obale embrya pred jeho prenosom do maternice. Použitím tejto metódy je tak v určitých prípadoch možné zvýšiť pravdepodobnosť otehotnenia.

Separačné metódy spermií

Na zdravie spermií vplýva množstvo faktorov už počas ich dozrievania, ktoré v priemere trvá 70-75 dní. Zrelé spermie žijú len niekoľko dní a na konci svojho životného cyklu majú zvýšený výskyt poškodení – tzv. zlomov DNA. Tento výskyt by vo vzorke v ideálnom prípade nemal presahovať 15 %, čo by zodpovedalo prirodzenému starnutiu spermií. Vyššie hodnoty naznačujú, že časť spermií s poškodenou DNA už vzniká. Takéto spermie môžu v prípade oplodnenia spôsobiť poruchy vývinu embrya, čo vo väčšine prípadov vedie k jeho zastaveniu a v prípade prirodzeného otehotnenia alebo IUI k spontánnemu potratu.

Metódy na separáciu spermií MACS a MFSS sú určené pre mužov so zvýšenými hodnotami DNA fragmentácie spermií – teda najmä ak tieto hodnoty presahujú 30 %. Podiel spermií s DNA fragmentáciou je možné zistiť prostredníctvom špecializovaného vyšetrenia alebo komplexného vyšetrenia Spermpack.

Magnetická separácia spermií (MACS)

Magnetická separácia umožňuje z ejakulátu muža odfiltrovať spermie s poškodenou DNA, keďže tieto majú zmenenú bunkovú membránu. Takto zmenená membrána je schopná na seba viazať špecifické nanočastice. Pri následnej separácii sa tieto častice zachytia v magnetickom poli spolu so spermiami na ktoré sa naviazali. Spermie bez poškodenej DNA naproti tomu zostanú voľné a cez filter pretečú. Táto metóda je na rozdiel od MFSS vhodná aj pre mužov s nižšími koncentráciami spermií v ejakuláte, alebo pri separácii rozmrazených vzoriek.

Mikrofluidné čipy (MFSS)

Ide o metódu, ktorá napodobňuje prirodzený mechanizmus výberu spermií. Na rozdiel od MACS prechádzajú spermie pri MFSS cez špeciálne kanáliky, vďaka čomu cez túto filtračnú metódu dostanú iba pohyblivé spermie. Kanáliky taktiež odfiltrujú spermie s morfologickými abnormalitami vrátane tých so zmenami bunkovej membrány spôsobenej DNA fragmentáciou. Umožňujú tak výber kvalitných, pohyblivých spermií s nepoškodenou DNA. Táto metóda významne zvyšuje úspešnosť otehotnenia, znižuje riziko potratu a je vhodná pri IVF, ICSI aj IUI. Nie však možné ju využiť pri rozmrazených vzorkách.

Požiadať o spätné kontaktovanie
Požiadať o spätné kontaktovanie

COVID-19 INFO