Naše kliniky

Klienti môžu navštíviť jednu z dvoch kliník

ISCARE, a.s.
Klinika reprodukčnej medicíny, gynekológie a urológie

Apollo Business Center II, blok B, 4. poschodie
Prievozská 4/A
821 09 Bratislava
Slovenská republika
Zobraziť na mape

Objednajte sa

Ordinačné hodiny

Po-Štvr.
7:00 - 17:00
Pia
7:00 -15:30

Vedenie

MUDr. Lenka Rybánska (Reismüllerová), PhD., MPH

Vedúci lekár

Požiadať o spätné kontaktovanie Náš tím

MUDr. Lenka Rybánska (Reismüllerová), PhD., MPH

Vedúci lekár
Prečítať celý životopis
MUDr. Lenka Rybánska (Reismüllerová), PhD., MPH, študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde svoje štúdium zavŕšila doktorandskou prácou na tému: „Priebeh tehotnosti a pôrodu po asistovanej reprodukcii“. V akademickej oblasti sa jej podarilo získať aj titul MPH (Master of Public Health) – odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve. Ďalšie odborné vedomosti ako aj praktické skúsenosti v oblasti asistovanej reprodukcie sa jej podarilo získať na zahraničných stážach v Českej republike a v Izraeli. Od roku 2015 prispieva svojimi poznatkami k úspešnej liečbe pacientov na bratislavskej klinike ISCARE, kde je od roku 2016 sa Vedúcou lekárkou. Špecializuje sa na poruchy ovariálnej rezervy – predovšetkým nízku ovariálnu rezervu a syndróm polycystických vaječníkov.

MUDr. Michaela Grossová, PhD.

Vedúci lekár pre darcovský program
Prečítať celý životopis
MUDr. Michaela Grossová, PhD. úspešne absolvovala doktorandské štúdium a špecializačné skúšky v odbore gynekológia, pôrodníctvo a reprodukčná medicína na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jej erudovanosť v oblasti liečby neplodnosti a asistovanej reprodukcie dokazuje aj množstvo odborných článkov a prednášok na tieto témy na domácich ako aj zahraničných kongresoch. Je taktiež členkou ESC - Európskej spoločnosti pre kardiológiu; a ESHRE - Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu. Od roku 2011 je neodmysliteľnou súčasťou nášho lekárskeho tímu v bratislavskej klinike ISCARE, kde sa zameriava predovšetkým na darcovský program reprodukčných buniek, ako aj vitrifikáciu (mrazenie) oocytov a social freezing.

Doc. MUDr. Jozef Války, CSc.

Lekár IVF
Prečítať celý životopis
Doc. MUDr. Jozef Války, CSc. je popredný odborník v oblasti asistovanej reprodukcie, ktorý sa ako prvý na Slovensku zaoberal problematikou neplodnosti. Ako zakladateľ kliniky ISCARE sa pričinil o narodenie úplne prvého dieťaťa ,,zo skúmavky“ na Slovensku. Vďaka svojej odbornosti a zásluhám pôsobil ako Hlavný odborník na reprodukčnú medicínu Ministerstva zdravotníctva SR. Bol taktiež predsedom Sekcie asistovanej reprodukcie Slovenskej gynekologickej spoločnosti, pôsobil aj ako konzultant IVF v Kuvajte a bol účastníkom celosvetových kongresov, na ktorých prednášal o asistovanej reprodukcii. Je aktívnym členom ESHRE - Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu.

MUDr. Viera Belušáková

Lekár IVF
Prečítať celý životopis
MUDr. Viera Belušáková študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Po štúdiu sa vrátila na Slovensko, kde si v roku 2015 dokončila atestáciu z gynekológie a pôrodníctva na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda (Antolská). Počas svojej praxe sa venovala otázke opakovaných potratov, či genetického pôvodu endometriózy, čoho výsledkom boli publikácie v odborných časopisoch ako aj vystúpenia na konferenciách. Asistovanej reprodukcii sa začala venovať počas svojho pôsobenia na Antolskej, kde sa nachádza Univerzitné centrum asistovanej reprodukcie. Tu začala v rámci svojho doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK výskum na tému „Ovariálna rezerva v reprodukčnej medicíne“. Okrem toho absolvovala odbornú stáž v pražskom UPMD (Ústav o péči o matku a dítě) v rámci výmenného pobytu ENTOG (European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology). Od roku 2016 je súčasťou lekárskeho tímu na našej bratislavskej klinike ISCARE, kde sa okrem iného zameriava na implantačné zlyhávanie a efektivitu liečby neplodnosti u starších pacientiek.

MUDr. Peter Hrúzik, CSc.

Lekár IVF
Prečítať celý životopis
MUDr. Peter Hrúzik CSc. vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Je držiteľom atestácií I. a II. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo, reprodukčná medicína. Úspešne obhájil kandidatúru lekárskych vied s prácou na tému „Význam cytogenetického vyšetrenia v diagnostike infertility“. Ako spoluzakladateľ IVF na Slovensku bol pri narodení prvého slovenského dieťaťa „zo skúmavky“. Pôsobil aj ako zdravotnícky expert Ministerstva zdravotníctva SR v nemocnici Saint Vincent and Paul Hospital na Malte. Absolvoval stážové pobyty v Rakúsku, Nemecku, Holandsk a v Izraeli. O problematike IVF prednášal na kongresoch po celom svete a v roku 1987 sa stal vôbec prvým lekárom z Československa, ktorý prednášal na kongrese ESHRE (Európska spoločnosť pre ľudskú reprodukciu a embryológiu). V súčasnej dobe sa zameriava na vyšší vek pacientiek a genetické príčiny sterility.

MUDr. Lenka Lapides

Lekár IVF
Prečítať celý životopis
MUDr. Lenka Lapides vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, pričom časť štúdia absolvovala vo Fínsku. Počas svojho šesťročného pôsobenia v Nemecku zložila v Mníchove atestačnú skúšku v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Následne pracovala v tíme popredných lekárov v Bavorsku, kde sa pod vedením profesora Kuhna venovala gynekologickej onkológii. Absolvovala odborné stáže na klinikách v Izraeli, v Spojenom Kráľovstve, vo Fínsku, v Nemecku, v Rakúsku a v Českej republike. Dnes je členkou viacerých medzinárodných odborných spoločností, vrátane ESHRE - Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu. Súčasťou doktorského tímu na bratislavskej klinike ISCARE je od roku 2019. Jej špecializácia je na imunologické faktory neplodnosti, ktoré skúma aj v rámci svojho prebiehajúceho doktorandského štúdia.

MUDr. Lea Macháneková

Lekár IVF
Prečítať celý životopis
MUDr. Lea Macháneková vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2008 atestovala v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Skúsenosti z oblasti asistovanej reprodukcie získala praxou na klinike Gennet v Prahe. Aktívne sa zúčastňuje mnohých zahraničných kongresov so zameraním na ultrazvukovú diagnostiku a asistovanú reprodukciu. Je členkou českej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. Od roku 2019 je súčasťou tímu ISCARE, venuje sa predovšetkým jednodňovej chirurgii a hysteroskopickým operáciám.

MUDr. Janka Mišáková

Lekár IVF
Prečítať celý životopis
Mudr. Janka Mišáková vyštudovala lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju prax získala na gynekologicko-pôrodníckom oddelení NsP Myjava, kde naďalej vykonáva svoju činnosť. Aktívne sa zúčastňuje zahraničných a slovenských kongresov zameraných na témy asistovaná reprodukcia a neplodnosť. Odborne odpovedá na otázky pacientiek na fóre - Modrý Koník. Od roku 2018 je súčasťou tímu ISCARE, venuje sa slovenským a zahraničným pacientom.

Mgr. Denisa Mazániková

Vrchná sestra
Prečítať celý životopis
Mgr. Denisa Mazániková študovala na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií na Slovenskej Zdravotníckej univerzite v Bratislave. Predtým, ako sa stala súčasťou nášho špičkového tímu sestier v ISCARE, zbierala dlhé roky skúsenosti pri práci na urologickej a neskôr na očnej klinike. Okrem dlhoročných skúseností si so sebou priniesla aj množstvo znalostí vďaka aktívnej účasti na domácich ako aj zahraničných urologických a oftalmologických kongresoch. Svojou odbornosťou a ľudským prístupom obohacuje našu bratislavskú kliniku od roku 2019 na pozícii Vrchnej sestry.

Bc. Marcela Pauleová

Zástupca vrchnej sestry
Prečítať celý životopis
Po absolvovaní Strednej zdravotníckej školy v Dunajskej Strede začala Bc. Marcela Pauleová pracovať na Oddelení anestézie a resuscitácie v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda (Antolská) z kade si odniesla cenné skúsenosti, ktoré pri svojej práci využíva dodnes. Neskôr pokračovala v štúdiu na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii Slovenskej zdravotníckej univerzity, kde následne absolvovala aj špecializačné štúdium v odbore Inštrumentovanie v operačnej sále. Neoddeliteľnou súčasťou ISCARE je už od roku 2008, v súčasnosti na pozícii Zástupca vrchnej sestry. Pravidelne sa zúčastňuje odborných konferencií a seminárov najmä z oblasti gynekológie a IVF.

Bc. Martina Scholc

Zdravotná sestra
Prečítať celý životopis
Bc. Martina Scholc študovala na Strednej zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého v Prešove a následne pokračovala na Katedre Ošetrovateľstva na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzite. Už počas štúdia pracovala na Otorinolaryngologickom oddelení Karlovarskej krajskej nemocnice. Po získaní bakalárskeho titulu sa v roku 2019 rozhodla pripojiť do nášho tímu sestier na bratislavskej klinike ISCARE. Keďže oblasť asistovanej reprodukcie pokladá za mimoriadne zaujímavú, popri praktických skúsenostiach z kliniky pravidelne zbiera nové poznatky z oblasti aj na odborných kongresoch a webinároch.

Mgr. Ana Ivanová

Vedúci embryológ
Prečítať celý životopis
Mgr. Ana Ivanová vyštudovala biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci postgraduálneho štúdia na Holandskej akadémii vied aktívne participovala na medzinárodnom projekte viacerých európskych krajín. Od roku 2002 pracuje na klinike ISCARE a od roku 2004 je hlavnou embryologičkou. Je členkou komisie národných zástupcov Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu CNR - ESHRE. Absolvovala rôzne slovenské a medzinárodné konferencie a workshopy zamerané na humánnu embryológiu, a predimplantačné genetické testovanie. Vo svojej práci sa špecializuje na vitrifikáciu oocytov a Social freezing.

Mgr. Kristína Kordošová

Vedúci andrologický laborant
Prečítať celý životopis
Mgr. Kristína Kordošová vyštudovala molekulárnu biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Aktívne sa zúčastňuje na zahraničných konferenciách ESHRE, kde získava svetové poznatky, ktoré prednáša na slovenských gynekologicko-urologických kongresoch. Od roku 2018 je súčasťou tímu ISCARE, kde pracuje na pozícii vedúci andrologický laborant.

Mgr. Daniel Masarovič

Embryológ
Prečítať celý životopis
Mgr. Daniel Masarovič vyštudoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2012 pracuje na klinike ISCARE ako embryológ. Cenné skúsenosti z embryologickej praxe získal aj v rámci pôsobenia The British Specialised Centre for Fertility Treatment and IVF , Erbil v Iraku. Pracovná náplň je komplexne zameraná na všetky postupy nevyhnutné pre chod embryologického laboratória. Osobitne sa špecializuje na vyhodnotenie embryí kultivovaných v Time lapse inkubátore a biopsiu embryí pre predimplantačnú genetickú diagnostiku. Pravidelne sa zúčastňuje na domácich a medzinárodných konferenciách týkajúcich sa oblasti asistovanej reprodukcie.

Mgr. Inez Romerová Ortizová

Embryológ
Prečítať celý životopis
Mgr. Inez Romerová Ortizová vyštudovala virológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2017 pracuje na klinike ISCARE na embryologickom oddelení, kde sa špecializuje na vitrifikáciu oocytov. Pravidelne sa zúčastňuje na domácich a medzinárodných konferenciách týkajúcich sa oblasti asistovanej reprodukcie.

RNDr. Kristína Sedláková

Andrologický laborant
Prečítať celý životopis
RNDr. Kristína Sedláková vyštudovala Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Od roku 2016 pracuje na klinike ISCARE ako andrologický laborant. Vo svojej práci sa špecializuje na vyhodnocovanie výsledkov SPG pacientov, spracovanie vzoriek pacientov k OPU a IUI. Pravidelne sa zúčastňuje na domácich a medzinárodných konferenciách.

Mgr. Silvia Schmidtmayerová

Psychológ
Prečítať celý životopis
Mgr. Silvia Schmidtmayerová vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Od roku 2010 sa venuje problematike umelého oplodnenia, hlavne z pohľadu prežívania ženy, ale aj páru počas celého procesu, následného psychického spracovania ako úspešného, tak aj neúspešného cyklu. Angažuje sa v pacientskych občianskych združeniach Amazonky (pacientky s karcinómom prsníka) a Občianskom združení pacientov s dermatologickými malignitami. V roku 2016 absolvovala kurz na prestížnej University College London, ktorý bol zameraný na problematiku neplodnosti a asistovanej reprodukcie z pohľadu pacienta.Svoje poznatky a skúsenosti pravidelne publikuje v odborných médiach.

Poskytujeme profesionálnu starostlivosť v oblasti asistovanej reprodukcie a jednodňovej chirurgie v najmodernejších priestoroch na Slovensku. Pre nás je prioritou, aby ste sa v ISCARE cítili príjemne. Pozrite si naše priestory z pohodlia domova, poprechádzajte sa po klinike ešte pred vašou prvou návštevou.

 

  • Profesionálny tím odborníkov
  • Individuálny prístup
  • Inovatívne liečebné postupy
  • Najmodernejšie vybavenie
  • Komplexnosť služieb