PIGD

Čo je predimplantačná genetická diagnostika?

Proces mimotelového oplodnenia (IVF) nám umožňuje vyšetriť embryá v skúmavke ešte pred ich prenesením do dutiny maternice. Vyšetrenie sa obvykle robí vo veľmi včasnom štádiu embryonálneho vývoja odberom 1–2 buniek – blastomér z 3-denného embrya, ktoré sa vyvíja v podmienkach mimo tela ženy. Predimplantačná genetická diagnostika (PiGD) umožňuje identifikovať embryá bez anomálií vyšetrovaných chromozómov, čím sa zvyšuje vyhliadka mať zdravé dieťa.

Komu je určená PiGD?

Najčastejšie sa vyskytujúcimi sú nasledovné skupiny pacientov:

  • IVF pacientky staršie ako 35 rokov
  • Pacientky s opakovanými spontánnymi potratmi
  • Pacientky s opakovane neúspešnými IVF cyklami
  • Muži s ťažkou poruchou plodnosti (TESE/ MESA)

U embryí týchto pacientov vyšetrujeme počet kópií chromozómov 13, 15, 16, 18, 21, 22, X a Y. Ich abnormálny počet sa spája s rizikom narodenia postihnutého dieťaťa, opakovaných spontánnych potratov a neúspešných IVF cyklov.

Páry s vysokým rizikom prenosu genetickej choroby viazanej na pohlavný chromozóm X (napr. hemofília, Duchennova svalová dystrofia a iné). U týchto pacientov vyšetrujeme pohlavie embryí, pričom transferujeme embryá nepostihnutého pohlavia.

Páry s rizikom prenosu chromozómovej patológie (translokácia, inverzia, delécia) na svojich potomkov. Embryá vyšetrujeme na prítomnosť chromozómovej patológie, ktorú nesie jeden z partnerov.

Vyšetrením blastomér 3-denného embrya diagnostikujeme poruchy materského i otcovského pôvodu, ako aj novovzniknuté zmeny, ktoré nastali až po oplodnení vajíčka v dôsledku chýb v prvých deleniach buniek veľmi včasného embrya.

Na našom pracovisku sme zaviedli metódu predimplantačnej genetickej diagnostiky z blastomér 3-denných embryí technikou fluorescenčnej in situ hybridizácie (FISH).

Ako prebieha vyšetrenie?

Základným predpokladom predimplantačnej genetickej diagnostiky je účasť partnerského páru v IVF programe. Odber 1–2 embryonálnych buniek, čiže biopsia blastomér, sa uskutočňuje na 3. deň v štádiu, keď má embryo ešte len 6–10 buniek, všetky bunky majú rovnaký vývojový potenciál a ich odberom sa neporuší ďalší vývoj embrya.

Po fixácii buniek na sklíčku sa počet kópií vyšetrovaných chromozómov diagnostikuje metódou FISH. Pri tejto metóde sa za špecifických tepelných a chemických podmienok spojí – hybridizuje chromozómová DNA a DNA sondy, ktorá je značená fluorescenčným farbivom rozdielnym pre každý vyšetrovaný chromozóm, čo nám umožní zviditeľniť vyšetrované chromozómy. Preparát sa vyhodnotí vo fluorescenčnom mikroskope a každá vyšetrovaná blastoméra sa dokumentuje v špeciálnom softvéri ako aj vo výslednej správe, ktorú obdržia gynekológ, embryológ i pacientka. Podľa výsledkov genetického vyšetrenia sa pacientke transferujú len tie embryá, ktoré majú normálny počet, t. j. 2 kópie vyšetrovaných chromozómov. Nadbytočné embryá vhodné na transfer po PGD sa zamrazia.

Aká je úspešnosť PiGD?

Úspešnosť predimplantačnej genetickej diagnostiky embryí je vo svete 23 - 29%. Vďaka výberu kvalitných embryí, ktoré boli pred prenosom do maternice geneticky vyšetrené, dosahuje program PiGD na našom pracovisku až 32%.